best free website templates

Què Fem?

Quins són els nostres objectius:

1

Constitució de L'Associació de Veïns

Hem constituït una junta provisional de l'associació per tal de signar i registrar els estatus de l'associació.

2

Donar veu a tots els veïns d'Arenys de Mar

L'associació donarà veu i serà un interlocutor entre les reivindicacions de la ciutadania i el consistori.

3

Objectius:

Canalitzar les reivindicacions comunitàries dels nostres associats i del veïnat en general, defensant l'interès comú amb tots els estris que permeti la normativa legal vigent.

AVAM

Associació veïns Arenys de Mar

Vols ser Soci/a? Envian's el formulari signat!

ASSOCIA'T!!

FINALITATS I ACTIVITATS

AVAM

Agrupar al veïnat d'Arenys de mar i assumir la representació dels seus interessos.

Promoure la realització d'activitats i projectes propis o comuns, col·laborant amb aquesta finalitat amb d'altres organitzacions i entitats existents al municipi.

Promocionar i desenvolupar aquelles iniciatives que es considerin d’interès per a la millora i desenvolupament d'Arenys de Mar.

Canalitzar les reivindicacions comunitàries dels seus associats i del veïnat en general, defensant l’ interès comú amb tots els estris que permeti la normativa legal vigent.

Fomentar la participació activa del veïnat per afavorir la cohesió comunitària.

EXTRACTE ESTATUTS

FINALITATS I ACTIVITATS

Article 2 
Els fins de l’associació són: 

1. Agrupar al veïnat d'Arenys de mar i assumir la representació dels seus interessos.
2. Promoure la realització d'activitats i projectes propis o comuns, col·laborant amb aquesta finalitat amb d'altres organitzacions i entitats existents al municipi. 
3. Promocionar i desenvolupar aquelles iniciatives que es considerin d’interès per a la millora i desenvolupament d'Arenys de Mar. 
4. Canalitzar les reivindicacions comunitàries dels seus associats i del veïnat en general, defensant l’ interès comú amb tots els estris que permeti la normativa legal vigent. 
5. Fomentar la participació activa del veïnat per afavorir la cohesió comunitària. 

Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents: 

1. Participació en totes aquelles reunions, audiències públiques i consells que l'associació cregui d'interès per aconseguir els seus objectius així com utilitzar els canals formals que l'administració posa a disposició d'entitats i veïns. 
2. Organització d'actes informatius, participatius, reivindicatius i festius a nivell de poble i a nivell de barris i carrers .
3. Informar als associats de les reunions i assemblees que marquen aquets mateixos estatuts, així com difondre les campanyes i actuacions d'interès general pel veïnat. 
4. Organitzar grups i comissions de treball quan es vegi convenient per assolir els objectius de defensa del interessos del barri i del seu veïnat. 
5. Per al millor compliment dels objectius enumerats, L’Associació constituirà les vocalies i seccions tant internes com externes que consideri necessàries. 
6. Degut a que l'àmbit de l’Associació es tot el terme municipal d'Arenys de mar és nomenaran representants de barri per tal de millorar la comunicació i proximitat. 
7. Promocionar la coordinació amb la resta d'entitats i associacions tant del municipi com fora del municipi i potenciar projectes comuns i d'interès dels veïns.

En queda exclòs tot ànim de lucre.

Com Contactar amb nosaltres:

Teléfon:

Pendent